Dla osób prywatnych Dla małych firm Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
2020-11-20
Zmiana regulaminów usług od dnia 21.12.2020 r.

Gdynia, dnia 20 listopada 2020 r. 


Szanowni Państwo, Abonenci Multimedia Polska sp. z o.o. lub Multimedia Wschód sp. z o.o.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2019.2460, zm. Dz.U.2020.875) zmianie ulegają postanowienia Regulaminów świadczenia usług obowiązujących w Multimedia Polska sp. z o.o. oraz w Multimedia Wschód sp. z o.o.

Poniżej prezentujemy wykaz proponowanych zmian.

Proponowane zmiany będą obowiązywać od 21 grudnia 2020 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie usług objętych zmianami, łączącej z Państwa z Multimedia Polska sp. z o.o. lub Multimedia Wschód sp. z o.o., a z tego prawa można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian. Należy pamiętać, że zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Infolinią Multimedia na numer 244 244 244 lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Wykaz proponowanych zmian:

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia Internet:  

1/ § 3 ust. 31 otrzymuje następującą treść:

W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej w ramach której Operator zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Operatora zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od rozwiązania Umowy Abonenckiej.
 
2/ W § 17 dodaje się ust. 92 o następującej treści:

W przypadku braku realizacji zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi przewidzianej w Prawie telekomunikacyjnym, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej wg rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. Odszkodowanie przysługuje od:

a) dotychczasowego dostawcy, jeżeli brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy,

b) nowego dostawcy, jeżeli  brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy.

Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od uzgodnionego z Abonentem terminu aktywacji usługi dostępu do sieci Internet do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przez nowego dostawcę.   
 
3/ W § 18  dodaje się ust.22 o następującej treści:

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa jest w ust. 21 powyżej, roszczeń z tytułu braku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi  określonych w Prawie telekomunikacyjnym, przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W przypadku, o którym mowa jest zdaniu poprzednim, drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja Usługi została uwzględniona.

Regulamin Usługi dostępu do Internetu:

1/ W § 51  dodaje się ust. 14 o następującej treści:

W przypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej w ramach której Dostawca zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od rozwiązania Umowy Abonenckiej.

2/ W § 15 dodaje się ust. 91 o następującej treści:

W przypadku braku realizacji zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi przewidzianej w Prawie telekomunikacyjnym, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej wg rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. Odszkodowanie przysługuje od:

a) dotychczasowego dostawcy, jeżeli brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy,

b) nowego dostawcy, jeżeli  brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy.

Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od uzgodnionego z Abonentem terminu aktywacji usługi dostępu do sieci Internet do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przez nowego dostawcę.   
 
3/ W § 16  dodaje się ust. 22 o następującej treści:

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa jest w ust. 21 powyżej, roszczeń z tytułu braku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi  określonych w Prawie telekomunikacyjnym, przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W przypadku, o którym mowa jest zdaniu poprzednim, drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Dostawca nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja Usługi została uwzględniona.

Regulamin świadczenia Usługi Internet Mobilny

1/ § 18 dodaje się ust. 161 o następującej treści:

W przypadku braku realizacji zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi przewidzianej w Prawie telekomunikacyjnym, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej wg rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. Odszkodowanie przysługuje od:

a) dotychczasowego dostawcy, jeżeli brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy,

b) nowego dostawcy, jeżeli  brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy.

Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od uzgodnionego z Abonentem terminu aktywacji usługi dostępu do sieci Internet do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przez nowego dostawcę.   

2/ W § 19 dodaje się ust. 22 o następującej treści:

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa jest w ust. 21 powyżej, roszczeń z tytułu braku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi  określonych w Prawie telekomunikacyjnym, przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W przypadku, o którym mowa jest zdaniu poprzednim, drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja Usługi została uwzględniona.

Regulamin świadczenia Usługi Multimedia mobilNET

1/ § 17 dodaje się ust. 151 o następującej treści:

W przypadku braku realizacji zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi przewidzianej w Prawie telekomunikacyjnym, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej wg rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. Odszkodowanie przysługuje od:

a) dotychczasowego dostawcy, jeżeli brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy,

b) nowego dostawcy, jeżeli  brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy.

Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od uzgodnionego z Abonentem terminu aktywacji usługi dostępu do sieci Internet do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przez nowego dostawcę.   
 
2/ W § 18 dodaje się ust. 22 o następującej treści:

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa jest w ust. 21 powyżej, roszczeń z tytułu braku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi  określonych w Prawie telekomunikacyjnym, przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W przypadku, o którym mowa jest zdaniu poprzednim, drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja Usługi została uwzględniona.
 
Regulamin świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE     

1/ W § 3  dodaje się ust. 171 o następującej treści:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od rozwiązania Umowy Abonenckiej. Abonent może zrzec się tego prawa. 
 
Regulamin świadczenia Usługi Telefonicznej:  

1/ W § 3  dodaje się ust.231 o następującej treści:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od rozwiązania Umowy Abonenckiej. Abonent może zrzec się tego prawa. 
 
Regulamin Usługi Telefonii Stacjonarnej:  

1/ W § 7  dodaje się ust. 211 o następującej treści:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od rozwiązania Umowy Abonenckiej. Abonent może zrzec się tego prawa. 
 
Regulamin świadczenia Usługi Multimedia WLR:  

1/ W § 3  dodaje się ust. 181 o następującej treści:

Klient zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od rozwiązania Umowy. Klient może zrzec się tego prawa. 
 
Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych:

1/ W § 21  dodaje się ust. 5 o następującej treści:

W przypadku rozwiązania Umowy w ramach której Dostawca Usług zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy Usług  zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od rozwiązania Umowy.
 
2/ W § 23a  dodaje się ust. 31 o następującej treści:

Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa. 

3/ W § 24  dodaje się ust. 6 o następującej treści:

W przypadku braku realizacji zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi przewidzianej w Prawie telekomunikacyjnym, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej wg rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet. Odszkodowanie przysługuje od:

a) dotychczasowego dostawcy, jeżeli brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego dostawcy,

b) nowego dostawcy, jeżeli  brak realizacji w/w zmiany nastąpił z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy.

Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od uzgodnionego z Abonentem terminu aktywacji usługi dostępu do sieci Internet do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przez nowego dostawcę.   
 
4/ W § 41 ust. 22 otrzymuje następującą treść:

Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu, o którym mowa jest w ust. 21 powyżej, roszczeń z tytułu niedotrzymania terminu przeniesienia numeru lub przeniesienia numeru bez zgody Abonenta lub roszczeń z tytułu braku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi  określonych w Prawie telekomunikacyjnym, przysługuje Abonentowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. W przypadku, o którym mowa jest zdaniu poprzednim, drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Dostawca Usług nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja Usługi została uwzględniona.       
 
 
 
 
 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.