Prąd

W związku ze zmianą właściciela na Orange Polska S.A., spółka Multimedia Polska Energia sp. z o.o.
zmienia nazwę na Orange Energia sp. z o.o. Więcej szczegółów na www.orangeenergia.pl

Taryfy dystrybucyjne OSD

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Ważne informacje prawne

Dostawcą usług kompleksowych obejmujących odpowiednio sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji oraz sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) i zapewnienie jego dystrybucji, jest Orange Energia Sp. z o.o. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/764/23211/W/DRE/2013/ŁG wydaną 30 grudnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), a ponadto koncesję na obrót paliwami gazowymi nr OPG/289/23211/W/DRG/2015/MŻ wydaną 15 maja 2015 r. przez Prezesa URE, ważne do dnia 31 grudnia 2030 r.

Informacja o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich

Uprzejmie informujemy, że podmiotem uprawionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorstwem energetycznym Orange Energia Sp. z o.o. wynikłych z umów: 
- sprzedaży energii elektrycznej, 
- usługi kompleksowej energii elektrycznej
- usługi kompleksowej gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
jest Koordynator do spraw negocjacji (www.ure.gov.pl) działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.