Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska*, dalej Multimedia Polska.


W Biurach Obsługi Klienta Multimedia zapewnia się obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w:

  1. Komputer z ekranem, który można obrócić w stronę osoby niesłyszącej lub niemówiącej lub osoby słabowidzącej, co umożliwia bądź ułatwia komunikację, w szczególności umożliwia osobie niepełnosprawnej zapoznanie się z warunkami świadczenia usług będących w ofercie Multimedia
  2. Komputer z zainstalowaną kamerą dostępny do uruchomienia na żądanie użytkownika końcowego, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką (chrome, firefox) umożliwiający bezpłatnie komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki, w godzinach: poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00, z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych Biur Obsługi Klienta Multimedia Polska. Wykaz Biur Obsługi Klienta zapewniających w/w udogodnienie z podaniem godzin ich pracy są dostępne do pobrania tutaj.

Zgłoszenia zapotrzebowania na usługi tłumaczenia migowego dokonuje się z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych w Biurach Obsługi Klienta Multimedia, telefonicznie pod numerem telefonu 244 244 244 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ebok_info@multimedia.pl

Na drzwiach wejściowych do Biur Obsługi Klienta umieszcza się znaki określające rodzaj udogodnień oferowanych użytkownikom końcowym.


Znacząca liczba Biur Obsługi Klienta Multimedia oddanych do dyspozycji naszych klientów przed wejściem w życie Rozporządzenia, o którym mowa jest poniżej w niniejszej informacji jest dostępna dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu. Oznaczone są one poniższym znakiem.


Multimedia udostępnia:

  1. Informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,
  2. Ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy usług będących w ofercie Multimedia w Biurach Obsługi Klienta - na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz na stronie multimedia.pl – w postaci elektronicznej w formacie tekstowym.

Multimedia oferuje również pomoc we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomienia usługi telefonicznej w Biurach Obsługi Klienta oraz pod numerem telefonu: 244 244 244.

Na żądanie osoby niepełnosprawnej Multimedia oferuje telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawnej oraz spełniające wymagana określone we właściwych przepisach prawa.

Multimedia udostępnia ponadto, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy usług w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki albo w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.


Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej Abonentem usług telekomunikacyjnych Multimedia, udostępnia się:

  1. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług,
  2. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki bądź w formacie tekstowym - wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od zgłoszenia tego żądania, Multimedia przekazuje Abonentowi informacje o oferowanych przez nią wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego, z zastrzeżeniem że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje powinny być sporządzane przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, 

Multimedia dostosowuje swoją stronę internetową i udostępniane za jej pomocą informacje do wymagań technicznych określonych we właściwych  przepisach prawa. 

Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464 z późn. zm.).

* dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska to podmioty z grupy kapitałowej Multimedia Polska sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798) świadczący publicznie dostępne usługi telefoniczne, tj. Multimedia Polska sp. z o.o., Multimedia Wschód  sp. z o.o. oraz Multimedia Polska Biznes S.A.

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.