Polityka Prywatności Multimedia Łowicz sp. z o.o.


1. Wprowadzenie


Multimedia Łowicz sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych osobowe było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. 

Niniejsza Polityka Prywatności określa generalne zasady, według  których przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. 
Multimedia Łowicz sp. z o.o. pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej ze korzystaniem przez Ciebie z naszych usług telekomunikacyjnych.
W pewnych przypadkach, w ramach  prowadzonej przez Multimedia Łowicz sp. z o.o. działalności operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł.

Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach prawnych Multimedia Łowicz sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe.
Jeśli w chwili czytania niniejszej Polityki jesteś naszym klientem musisz wiedzieć, że Twoje ewentualne żądanie zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych nie spowoduje natychmiastowego zaprzestania przetwarzania i usunięcia  tych danych z zasobów informacyjnych Multimedia Łowicz sp. z o.o. Proces wygaszania przetwarzania Twoich danych będzie zgodny z przepisami obowiązującego prawa, a zasady tego wygaszania są zawarte w niniejszej Polityce. 


2. Dane kontaktowe


Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Łowicz sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni przy Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, jest częścią Grupy Vectra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000970839, REGON: 521882962, NIP: 5862380078, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN

Organ nadzoru ochrony danych osobowych
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też  chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawie Twoich danych
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta, lub skontaktuj z infolinią pod numerem 24 357 50 47.


3. Zbieranie i użycie Twoich danych


3.1. Dane związane z zawarciem umowy

Multimedia Łowicz sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób i w celach zgodnych z obowiązującym prawem. 
W szczególności Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych, oraz  w celu realizacji tej umowy.
Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) w ramach prowadzonej działalności biznesowej, po zawarciu umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych i bez konieczności uzyskania odrębnej zgody, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich, wymienionych poniżej,  danych:
 

 • daty i miejsca urodzenia (dotyczy tylko cudzoziemców),
 • nazwisk i imion,
 • adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania,
 • numeru PESEL - jeśli jesteś obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość,
 • w przypadku gdy jesteś cudzoziemcem nie będącym obywatelem państwa członkowskiego UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu, lub karty pobytu.

Podanie powyższych danych jest konieczne, abyśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę na świadczenie naszych usług.
Ponadto, na podstawie zgody, w związku z zawartą umową możemy przetwarzać inne Twoje dane, w szczególności:

 • numer konta bankowego,
 • numer karty płatniczej,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numery telefonów kontaktowych.

Twoje numery telefonów kontaktowych są podawane dobrowolnie, są nam praktycznie niezbędne w celu sprawnej realizacji naszej umowy.
W przypadku, gdy za naszym pośrednictwem jest Tobie świadczona usługa przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, możemy udostępniać temu przedsiębiorcy Twoje dane w zakresie niezbędnym do wykonania tej usługi.

      

3.2. Dane teletransmisyjne

Oprócz danych, którymi podzieliłeś się z nami na etapie zawierania umowy, Multimedia Łowicz sp. z o.o. posiada także dane dotyczące Ciebie powstałe w wyniku realizacji usług wynikających z zawartej umowy.
W szczególności przetwarzamy dane teletransmisyjne w zakresie niezbędnym do celów naliczania opłat za usługi i rozpatrywania reklamacji.
Co do zasady, dane teletransmisyjne dotyczące Twojej aktywności w dostarczanych usługach nie są przez nas analizowane i profilowane bez uzyskania Twojej zgody, lub bez istnienia podstawy prawnej zezwalającej nam na taką analizę. 
Jeśli wyraziłeś wymaganą prawem odrębną zgodę, Twoje dane teletransmisyjne będą przez nas analizowane w celu świadczenia Tobie usług towarzyszących. 

      

3.3. Dane o usługach

W celu rozliczenia się z Tobą za dostarczone usługi mamy obowiązek gromadzenia i przechowywania niezbędnych danych dotyczących rozliczenia usług w zakresie umożliwiającym ustalenie należności, oraz rozpatrzenie reklamacji. 

Dane te przetwarzamy zgodnie z brzmieniem art. 168 ustawy Prawo telekomunikacyjne, oraz z treścią zawartej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Są one przez nas przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy od wykonania i rozliczenia usługi, której dotyczą, chyba, że wniesiesz reklamację w stosunku do świadczonej usługi. W tym przypadku zachowamy Twoje dane o zrealizowanych usługach do czasu rozstrzygnięcia naszego sporu.

      

3.4. Dane w spisie abonentów i biurze numerów

Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę, aby Twój numer telefonu został ujawniony w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów i Ogólnokrajowym Biurze Numerów, przekazujemy tam następujące informacje Ciebie dotyczące:

 • numer abonenta, lub znak identyfikujący abonenta,
 • nazwiska i imiona abonenta,
 • nazwę miejscowości, oraz ulicę w miejscu zamieszkania, przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione abonentowi. 

Administratorem zbioru danych jest wydawca Ogólnokrajowego Spisu Abonentów i Ogólnokrajowego Biura Numerów.   
W dowolnym momencie masz prawo odwołać udzieloną w tym zakresie zgodę.

      

3.5. Dane Biura Obsługi Klienta

Oprócz danych dotychczas wymienionych, podczas trwania naszej umowy, powstają także dane dotyczące Twojej osoby i usług Tobie świadczonych związane z procesami obsługi realizowanymi przez Biuro Obsługi Klienta. Przykładowo są to dane dotyczące: 

 • historii obsługi zgłoszeń serwisowych, 
 • historii kontaktów i korespondencji,
 • chatu z naszym konsultantem,
 • nagrania rozmów prowadzonych z pracownikami naszej infolinii.

Twoje dane z tego obszaru są przez nas przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od zakończenia wiążącej nas umowy, chyba że wystąpi pomiędzy nami spór prawny, w którym to sporze dane te będą nam niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń. 

      

4.  Jak długo i w jakim celu przechowujemy Twoje dane?


Jak już wspomnieliśmy, Twoje dane są przetwarzane przez Multimedia Łowicz sp. z o.o. w celu zawarcia, a następnie realizacji  umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Po zakończeniu tej umowy mogą być one nadal przetwarzane np. w okresie ewentualnego dochodzenia roszczeń, lub z powodu wykonywania innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.  

Generalna zasada przechowywania Twoich danych zakłada, że dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z umową (np. imię nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres korespondencyjny, a także adres email i numery telefonów kontaktowych) przechowujemy tak długo, jak istnieje przynajmniej jedna, prawnie uzasadniona podstawa posiadania tych danych.  

Poniżej, w tabeli przedstawiamy podstawowe informacje o  kategoriach Twoich danych i okresie przez który będą one przez nas przechowywane.

 
Kategoria danych Cel przetwarzania Przewidywany termin usunięcia danych
Dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z umową Realizacja zawartej umowy na świadczenie usług. 12 miesięcy po zakończeniu umowy.
Pozostałe dane związane z zawarciem umowy Realizacja zawartej umowy na świadczenie usług. 12 miesięcy po zakończeniu umowy.
Dane o usługach Rozliczenie kosztów realizacji usługi. 12 miesięcy od rozliczenia usługi.
Dane finansowe Realizacja ustawowego  obowiązku prawnego. 5 lat od wystawienia dokumentu księgowego licząc o końca roku którego dane dotyczą.
Dane dotyczące windykacji Rozliczenie wykonanych usług 12 miesięcy od całkowitego rozliczenia należności za zrealizowane usługi.
Dane Biura Obsługi Klienta Obsługa Twojej umowy. 12 miesięcy po zakończeniu umowy.
 

5. Kto ma dostęp do Twoich danych?


Do danych i  informacji, które o Tobie posiadamy, ma dostęp  nasz personel, a także  podmioty z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

Dostęp ten, w każdym przypadku użycia Twoich danych, jest udzielany zgodnie z obowiązującym prawem, jest adekwatny, stosowny, oraz ograniczony co do zakresu danych niezbędnych do realizacji konkretnego działania, które z kolei jest zgodne z celami i zakresem zawartej pomiędzy nami umowy.

W pewnych, ściśle określonych przepisami prawa przypadkach,  możemy być prawnie zobowiązani do udostepnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, uprawnionym służbom i organom. W takich przypadkach ściśle weryfikujemy legalność żądania udostępnienia Twoich danych.

      

6. Twoje prawa związane z danymi osobowymi


Dokładamy wszelkich starań aby, przysługujące Ci prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych były przez nas respektowane i terminowo realizowane. 
Musisz jednak wiedzieć, że w określonych sytuacjach możemy odmówić podjęcia działań zmierzających do spełnienia Twojego żądania wynikającego z tych praw. Wówczas wraz z odmową przedstawimy Ci uzasadnienie naszej decyzji.

      

6.1. Realizacja prawa dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
W przypadku potwierdzenia, że przetwarzanie takie zachodzi, jesteśmy zobowiązani udzielić Ci do nich dostępu, a także określonych informacji dotyczących ich przetwarzania.

Musisz jednak wiedzieć, że w celu zapewnienia ochrony danych Ciebie dotyczących  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, będziemy to mogli zrobić dopiero po jednoznacznym potwierdzeniu Twojej tożsamości. 

Szczegółowa informacja dotycząca: 

 • celów przetwarzania,
 • kategorii odnośnych danych osobowych,
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym  Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu,
 • informacji o prawie do sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • jeżeli dane nie zostały zebrane od Ciebie, informacji o źródle ich pochodzenia,
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,

zostanie na Twoją prośbę przygotowana i dostarczona Tobie. 
W przypadku, gdy Twoje żądanie dostępu do danych zostanie dostarczone do nas drogą elektroniczną, jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na nie również drogą elektroniczną.

      

6.2. Udostępnienie kopii przetwarzanych danych

Masz prawo otrzymać kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. 

W sytuacji gdy uznamy, że czynność ta może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób,  możemy odmówić wydania Ci takiej kopii danych. 

W pewnych sytuacjach odmowa udostepnienia kopii danych Ciebie dotyczących wyniknie z naszego prawnego obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej opisanego w dziale VII ”Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych” ustawy Prawo telekomunikacyjne. Danych objętych tą tajemnicą nie możemy Ci udostępnić. 

Każdorazowo w przypadku naszej odmowy przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Za udostępnienie pierwszorazowe kopii Twoich danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku żądań kolejnych udostepnień kopii Twoich danych osobowych możemy pobierać stosowną opłatę wynikającą z ponoszonych przez nas kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem i dostarczeniem takiej kopii danych. 

      

6.3. Sprostowanie Twoich danych osobowych

Masz prawo do tego aby przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe były poprawne i aktualne. 

Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, lub zauważyłeś, że zostały one przez nas błędnie zarejestrowane, powinieneś nam ten fakt niezwłocznie zgłosić. Poprawimy Twoje dane tak szybko jak to będzie możliwe.

      

6.4. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo w dowolnej chwili wystąpić z  żądaniem niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z naszych zasobów. 
Uczynimy to niezwłocznie, jeżeli w chwili składania żądania zachodzi co najmniej jedna następujących okoliczności:

 • Twoje dane nie są już nam niezbędne do celów do których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
 • została wycofana zgoda na przetwarzanie danych,
 • został wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem,
 • musimy usunąć Twoje dane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy prawa polskiego, lub europejskiego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informatycznego, o których mowa w art. 8. ust 1. Rozporządzenia RODO.

Jeżeli dalsze przetwarzanie Twoich danych będzie nam niezbędne w szczególności ze względu na: 

 • konieczność do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlegamy jako administrator Twoich danych, 
 • lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, 
 • lub działania zmierzające do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń,

do czasu ustania zaistniałej przyczyny będziemy mogli odmówić spełnienia Twojego żądania  dotyczącego usunięcia Twoich danych. 

      

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W dowolnej chwili masz prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych.

Twoje żądanie może być związane z następującymi sytuacjami:

 • przetwarzane przez nas dane, które Ciebie dotyczą są nieprawidłowe – ograniczymy wówczas ich przetwarzanie do czasu sprawdzenia przez nas prawidłowości tych  danych,
 • nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się niezwłocznemu usunięciu Twoich danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty podjąłeś działania w  celu ustalenia i dochodzenia roszczeń i dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych  jest do tego konieczne,
 • powołując się na art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania danych. Ograniczymy wówczas przetwarzanie Twoich danych w zakresie objętym sprzeciwem do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W czasie trwania ograniczenia nie usuniemy Twoich danych i będziemy je przechowywać. Gdybyśmy jednak chcieli je przetworzyć w celu innym niż:

 • dochodzenie lub obrona roszczeń,
 • ochrona praw innej osoby fizycznej, lub prawnej,
 • ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego,

skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania zgody na ich przetwarzanie.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych poinformujemy Cię o tym fakcie. 

      

6.6. Kogo i na jakich zasadach poinformujemy o sprostowaniu, lub usunięciu, lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych?

W sytuacji, gdy będąc administratorem Twoich danych, dokonamy sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, dołożymy wszelkich starań aby poinformować każdego obiorcę, któremu ujawniliśmy Twoje dane osobowe, o tym zdarzeniu. 

Może jednak zaistnieć sytuacja, gdy takie działanie będzie niemożliwe, lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku z naszej strony. W takim przypadku nie mamy obowiązku prawnego do dokonania takiego powiadomienia.

Musisz też wiedzieć, że jeżeli zażądasz od nas informacji o tym jak został przez nas zrealizowany obowiązek powiadomienia o sprostowaniu, lub o usunięciu, lub o ograniczeniu przetwarzania Twoich danych,  poinformujemy Cię o odbiorcach danych, do których została przez nas przekazana informacja o takim zdarzeniu. 
Jeżeli nie wyrazisz takiego  żądania, nie mamy obowiązku poinformowania Ciebie jak zostało to zdarzenie zakomunikowane naszym odbiorcom danych.

      

6.7. Jak rozumiemy realizację przez nas Twojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych?

Jeżeli wskazujemy, że przetwarzamy Twoje dane ze względu na działanie realizowane w interesie publicznym, lub też określamy że przetwarzanie jest nam niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora lub stronę trzecią, masz prawo zgłosić nam sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W przypadku zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu będziemy zmuszeni zaprzestać przetwarzania Twoich danych prowadzonego w oparciu o wspomniane podstawy.

W przypadku, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania objętego Twoim sprzeciwem i są one nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie Twoich danych jest prowadzone w celu udokumentowania podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, nie jesteśmy zobowiązani zaprzestać prowadzonego przetwarzania.  

Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, będziesz mógł złożyć skargę do organu nadzorczego.

      

7. Bezpieczeństwo Twoich danych


Zgodnie z art. 159 ustawy Prawo Telekomunikacyjne dane dotyczące użytkownika, a także  treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne, dane lokalizacyjne, dane o lokalizacji, oraz dane o próbach uzyskania połączenia objęte są tajemnicą telekomunikacyjną. 

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu Twoich danych, wprowadziliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zapewniające właściwy poziom bezpieczeństwa fizycznego i organizacyjnego  ich przetwarzania. 

      

8. Zmiany w niniejszej Polityce


Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01 Czerwca 2022 roku.

W przypadku wprowadzenia zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, każdorazowo jej nowe brzmienie będzie publikowane na oficjalnej stronie internetowej Multimedia Łowicz sp. z o.o.

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.