Dla osób prywatnych Dla średnich i dużych firm Oglądaj TV online
Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Multimedia Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020
 

1. Wprowadzenie

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Multimedia Polska Sp. z o.o.. (dalej: „Spółka” lub „MMP”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2020.

Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

2. Wizja i misja Spółki (w tym również podatkowa)

Misja

Misją Spółki MMP jest działalność biznesowa polegająca na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych (telewizja, Internet, telefon) pozwalających na osiągnięcie zysku z działalności oraz kształtowanie świadomości prawno-podatkowej i prawno-celnej pracowników mających wpływ na rozwój biznesu Spółki i osiągnięcie realnych możliwości ograniczenia ryzyka podatkowego.

Wizja

Spółka MMP jest firmą nowoczesną , nastawioną na ciągły rozwój poprzez wprowadzanie nowych produktów i doskonalenie świadczonych usług , ciesząca się zaufaniem klienta. Wprowadzając nowe produkty i nabywając usługi kosztowe umożliwiające ich świadczenie dla klientów ,MMP dąży i będzie dążyła dalej aby zawierane kontrakty przyczyniające się do rozwoju biznesu były zawierane zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami celno-podatkowymi.

 

3. Informacje o Spółce

MMP jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000023893 , NIP : 586-10-44-881, REGON 190007345.

Podstawowym przedmiotem działalności MMP jest świadczenie usług w szeroko rozumianym zakresie telekomunikacji (telewizja, Internet, telefon), w szczególności usług radiowo-telewizyjnych, internetowych i telefonii stacjonarnej w systemach telewizji kablowej. Od 31 stycznia 2020 r. MMP wraz ze Spółkami zależnymi weszła w skład Grupy Kapitałowej VECTRA, a tym samym realizuje również strategię Grupy VECTRA.

 

4. Cele strategii podatkowej Spółki

Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki, jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • nadzoruje i weryfikuje prawidłowość dokonywanych przez Spółkę rozliczeń podatkowych;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki;
 • inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu eliminowania wątpliwości podatkowych poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności w branży telekomunikacyjnej.

W roku podatkowym 2020, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji. Decyzja o realizacji zdarzeń gospodarczych w Spółce następuje w oparciu o obiektywne przesłanki ekonomiczne, a Spółka nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych, ani nie realizuje transakcji mających na celu uzyskanie jedynie korzyści podatkowej.

MMP dokłada wszelkich starań aby w zakresie podatków i innych opłat postępować w sposób właściwy i uczciwy.

MMP unika agresywnej strategii podatkowej i jej sztucznego kreowania. Wszelkie operacje gospodarcze odbywają się zgodnie z zasadą "Tax follows Business" - wszystkie transakcje mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

 

5. Informacja o procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

a) Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ma w Spółce następujący przebieg:

 1. Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.
 2. Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika i płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych należy do Działu Księgowości. Przedmiotowy Zespół zarządzany jest przez Główną Księgową Grupy Kapitałowej. Za nadzór nad Działem odpowiada Dyrektor Finansowy.
 3. Za rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych odpowiada Dział Płac nadzorowany przez Członka Zarządu.
 4. Specjaliści ds. płac zapewniają właściwe deklarowanie kwot zobowiązań podatkowych.
 5. Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany sposób w formie papierowej oraz elektronicznej.

b) Stosowane procedury

Strategia Spółki MMP polega na realizacji założonych celów oraz celów korporacyjnych Grupy oraz Grupy Vectra przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich partnerów biznesowych i społecznych.

W celu prawidłowego wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych Spółka posiada stosowne procedury takie jak:

 • Ogólną procedurę dotyczącą realizacji zobowiązań w Spółce,
 • Rozliczania środków trwałych
 • Kapitalizacji kosztów związanych z budową aktywów trwałych
 • Prowadzenia inwestycji
 • Weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z perspektywy ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodów-potencjalnie do połączenia z VAT (biała lista)
 • Procedurę MDR
 • Należytej staranności w zakresie realizacji obowiązku płatnika podatku u źródła
 • Regulamin używania samochodów służbowych

c) Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, poza działaniami związanymi z wywiązywaniem się z nałożonych przez przepisy prawa podatkowego obowiązkami podatkowymi.

 

6. Informacja o realizacji przez MMP obowiązków podatkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
 • pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności podatkowych oraz dokonuje analizy przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
 • analizuje dane zdarzenie pod kątem dostępnych interpretacji ogólnych i indywidualnych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu;
 • konsultuje swoje stanowisko z konsultantami Krajowej Informacji Skarbowej;
 • konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podatku od nieruchomości;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku akcyzowego.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
 

7. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020 r. Spółka nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych.

 

8. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym niebędących polskimi rezydentami podatkowymi

W 2020 r. nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi powyżej 5% sumy bilansowej.

 

9. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Po dniu bilansowym została podjęta uchwala dotycząca wydzielenia majątku, jako zorganizowane części przedsiębiorstwa, do dwóch innych spółek, jest to konsekwencja decyzji UOKIK w aspekcie koncentracji rynku a związane z przejęciem przez Vectra SA Grupy Multimedia. Decyzją UOKIK Vectra SA została zobligowana (jako warunek konieczny wyżej wymienionej transakcji) do odsprzedaży części sieci telekomunikacyjnych, gdzie według organu regulacyjnego nastąpiłaby nadmierna koncentracja Vectra SA i spółek zależnych. Decyzją objętych zostało 8 sieci, z których 7 zostało wyodrębnionych z Grupy Multimedia a jedna stanowi samoistny podmiot gospodarczy.

Poza tym MMP w 2020 r nie dokonywała innych działań restrukturyzacyjnych.

 

10. Informacje o złożonych wnioskach

a) Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

b) Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

W roku podatkowym 2020 MMP nie składała wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

c) Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

d) Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

MMP dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi i lokalnymi organami podatkowymi. W oparciu o wzajemny szacunek budowane są pozytywne relacje i prowadzony jest dialog zorientowany na określony cel.

 

11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.