Obsługa klienta

Zgubiłem fakturę, w jaki sposób mogę otrzymać duplikat?

Prośbę o przesłanie duplikatu należy zgłosić kontaktując się z naszą infolinią pod numerem 244 244 244, odwiedzając lokalne Biuro Obsługi Klienta lub kierując do nas zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres ebok_info@multimedia.pl. Duplikat zostanie przesłany w przeciągu 7 dni roboczych na adres korespondencji. 

Chcę zgłosić reklamację jak mogę to zrobić?

Reklamacja może zostać złożona w formie:
pisemnej - osobiście podczas wizyty reklamującego w lokalnym BOK albo przesłane pocztą
ustnej - podczas wizyty reklamującego w lokalnym BOK
telefonicznej - poprzez kontakt z Call Center
elektronicznej - z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail)

W jakim czasie zostanie rozpatrzona moja reklamacja?

Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

Czy mogę przepisać moje usługi na inną osobę?

Zmiana Umowy Abonenckiej, dotycząca przepisania Umowy na inną osobę (cesja), wiąże się z osobistą wizytą w lokalnym Biurze Obsługi Klienta dwóch osób i złożeniem pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Klient (cedent) może telefonicznie na infolinii złożyć zamówienie o realizację cesji, w przeciągu 2 dni od przyjęcia zamówienia od Cedującego zostanie wysłany komplet dokumentów do wypełnienia:
- umowa przeniesienia praw i obowiązków ( 3 egzemplarze),
- protokół zwrotu sprzętu operatora dla cedującego  ( 2 egzemplarze ),
- protokół przekazania sprzętu operatora dla cesjonariusza ( 2 egzemplarze).  Po wypełnieniu powyższych dokumentów przez Cedenta jak i Cesjonariusza konieczna jest wizyta w Lokalnym Biurze Obsługi Klienta w celu potwierdzenia tożsamości, uzyskania podpisów Operatora oraz zawarcia nowej umowy z Cesjonariuszem.

Czy mogę zawiesić usługi w trakcie trwania promocji?

Nie. W terminie określonym w regulaminie promocji, uczestnik promocji nie może dokonać czasowego zawieszenia korzystania ani zmiany usługi objętej promocją

Czy mój współmałżonek może w moim imieniu uzyskiwać informacje oraz dokonywać zmian na koncie?

Tak. Art.29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:
W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Czy otrzymam pisemne potwierdzenie aneksu do umowy zawartej telefonicznie?

Tak. Operator  potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie ustalonym z abonentem ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zlecenia zmiany. Operator dostarcza potwierdzenie drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej  lub w przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w formie elektronicznej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.

Czy rozmowa telefoniczna jest jednoznaczna z zawarciem umowy?

Podczas rozmowy składana jest Abonentowi oferta, odbierane są od niego zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja oświadczeń. Na podstawie rozmowy, przygotowywana jest  Umowa abonencka w trybie „na odległość”, jaka zostanie Abonentowi przedłożona do podpisu przez Kuriera/Instalatora; umowa zawiera informacje o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Abonenta na wydruku „umowy na odległość”.

Czy w przypadku zerwania umowy poniosę jakieś koszty?

Abonent ma prawo zrezygnować z usług w trakcie trwania promocji. Jednak Uczestnik, który rozwiąże umowę zawartą na zasadach promocji, utraci wszelkie korzyści wynikające z promocji i zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej określonej w regulaminie promocji pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji do dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej.

Czy w trakcie trwania promocji mogę przenieść usługi na inny adres?

Tak. Abonent może dokonać przeniesienia miejsca świadczenia usługi do innego lokalu niż wskazany w Umowie Abonenckiej zawartej w ramach promocji.

Czy w trakcie trwania umowy możecie przestać nadawać kanały, na które została zawarta umowa?

W danym pakiecie telewizyjnym obowiązuję gwarantowana liczba programów,która nie może ulec zmianie. Zmianie może podlegać natomiast zawartość programowa w danym pakiecie telewizyjnym. Jeśli gwarantowana liczba ulegnie zmianie to abonenci otrzymają prawo bezkosztowej rezygnacji z usługi. 

Czy w trakcie umowy promocyjnej będą obowiązywały mnie podwyżki?

Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W takim przypadku Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. 
Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez Operatora, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 
Natomiast nie każda zmiana w Cenniku wiąże się ze zmianą opłat w przypadku trwającej promocji.

Czy wraz z końcem promocji wygaśnie też moja umowa?

Nie. Umowa z Multimedia Polska S.A. zawierana jest na czas nieoznaczony, a w ramach tej umowy Klient może korzystać z promocji, których czas trwania określony jest w regulaminie każdej promocji. 
Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia dla Usługi Telefonicznej i Internetowej oraz 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dla Usługi Telewizyjnej, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej. 

Gdzie mogę sprawdzić czy świadczycie usługi w mojej miejscowości?

Możliwości techniczne dostępne na danej lokalizacji można sprawdzić kontaktując się z infolinią sprzedażową pod nr 345 345 345 oraz na stronie internetowej w zakładce "Sprawdź dostępność usług".

Jakie dokument są konieczne do zawarcia umowy?

Umowa abonencka może być zawarta:
W przypadku osób fizycznych - na podstawie dowodu tożsamości zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania.
W przypadku pozostałych osób - na podstawie ważnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz dokumentów stwierdzających nadanie numerów NIP i REGON
W przypadku przedstawiciela ww. osób - na podstawie dowodu tożsamości i upoważnienia do zawarcia umowy
W przypadku obcokrajowca - na podstawie paszportu wraz z kartą stałego pobytu
W chwili zawierania umowy abonent powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu bądź oświadczenie właściciela lokalu.

Jakie koszty poniosę jeśli po zakończeniu umowy nie zwrócę sprzętu?

Abonent jest obciążony opłatą cennikową w formie noty księgowej za niezwrócenie sprzętu w terminie wskazanym w „Wezwaniu do zwrotu sprzętu”. W przypadku zwrotu Sprzętu Operatora, po naliczeniu kary umownej za brak zwrotu Sprzętu ale nie później niż w terminie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej, Operator obciąży Abonenta karą umowną za opóźnienie, za cały okres tego opóźnienia, do dnia zwrotu Sprzętu 1zł za każdy dzień za opóźnienie w zwrocie sprzętu), a kara umowna za brak zwrotu Sprzętu zostanie anulowana. Jeżeli zwrot Sprzętu Operatora nastąpi po upływie 90 dni od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej, kara umowna za brak zwrotu Sprzętu Operatora nie ulega anulowaniu.

W jaki sposób mogę dokonać zmiany miejsca świadczonych usług?

Zlecenie zmiany miejsca świadczenia usługi może zostać złożone przez Abonenta w Lokalnym BOK lub poprzez Kontakt z infolinią, jeśli warunki promocyjne na przenoszonej usłudze zostały zakończone.  Zmiana miejsca świadczenia usługi możliwa jest jedynie w ramach tego samego obszaru cenowego.

W jaki sposób mogę dokonać zmiany moich danych ewidencyjnych?

Zmiana danych ewidencyjnych może być wykonana osobiście w lokalnym BOK, telefonicznie lub mailowo. Podczas kontaktu telefonicznego z infolinią można dokonać następujących zmian:

 • adresu do korespondencji z uwzględnieniem kodu pocztowego;
 • literówki w imieniu, nazwisku lub adresie głównym;
 • numeru PESEL w przypadku błędu w pojedynczej cyfrze lub przestawieniu cyfr;
 • usunięcie lub dodanie numeru telefonu kontaktowego;
 • dodanie lub usunięcie numeru telefonu do spisu Abonentów;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub na odwrót.
Można również przesłać na adres ebok_info@multimedia.pl czytelny skan indywidualnego oświadczenia Klienta z podaniem indywidualnych danych i na tej podstawie zmienić :
 • nazwisko;
 • adres zameldowania
 • numer dokumentu tożsamości;
 • PESEL;
 • nazwę firmy – na podstawie skanu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W jaki sposób mogę dopisać drugą osobę do umowy?

Zmiana Umowy Abonenckiej, dotycząca dopisania kolejnej osoby, wiąże się z osobistą wizytą w lokalnym Biurze Obsługi Klienta obecnego Abonenta oraz osoby, która ma być dopisana do umowy.

W jaki sposób mogę odstąpić od umowy?

Konsumentowi, który zawarł Umowę Abonencką poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość przysługuje prawo odstąpienia od tej Umowy Abonenckiej w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

W jakim czasie powinienem zwrócić sprzęt po zakończeniu umowy?

Abonent jest zobowiązany, na swój koszt i ryzyko, zwrócić Sprzęt Operatora w Biurze Obsługi Klienta, nie później niż w trzecim dniu od rozwiązania Umowy Abonenckiej. 
Za sprzęt niezwrócony w terminie może być naliczona opłata zgodna z cennikiem

Gdzie mogę zgłosić usterkę techniczną?

Należy skontaktować się z infolinią pod nr 244 244 244 lub z lokalnym Biurem Obsługi Klienta. Można też przesłać zgłoszenie na ebok_pomoc@multimedia.pl