Obsługa klienta

Czy mogę przepisać moje usługi na inną osobę?

Zmiana Umowy Abonenckiej, dotycząca przepisania Umowy na inną osobę (cesja), wiąże się z osobistą wizytą w lokalnym Biurze Obsługi Klienta dwóch osób i złożeniem pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Klient (cedent) może telefonicznie na infolinii złożyć zamówienie o realizację cesji, w przeciągu 2 dni od przyjęcia zamówienia od Cedującego zostanie wysłany komplet dokumentów do wypełnienia:
- umowa przeniesienia praw i obowiązków ( 3 egzemplarze),
- protokół zwrotu sprzętu operatora dla cedującego  ( 2 egzemplarze ),
- protokół przekazania sprzętu operatora dla cesjonariusza ( 2 egzemplarze).  Po wypełnieniu powyższych dokumentów przez Cedenta jak i Cesjonariusza konieczna jest wizyta w Lokalnym Biurze Obsługi Klienta w celu potwierdzenia tożsamości, uzyskania podpisów Operatora oraz zawarcia nowej umowy z Cesjonariuszem.

Czy mogę zawiesić usługi w trakcie trwania promocji?

Nie. W terminie określonym w regulaminie promocji, uczestnik promocji nie może dokonać czasowego zawieszenia korzystania ani zmiany usługi objętej promocją

Czy mój współmałżonek może w moim imieniu uzyskiwać informacje oraz dokonywać zmian na koncie?

Tak. Art.29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:
W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Czy otrzymam pisemne potwierdzenie aneksu do umowy zawartej telefonicznie?

Tak. Operator  potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakres i termin wprowadzenia zmian, w terminie ustalonym z abonentem ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zlecenia zmiany. Operator dostarcza potwierdzenie drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej  lub w przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w formie elektronicznej, Operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.

Czy rozmowa telefoniczna jest jednoznaczna z zawarciem umowy?

Podczas rozmowy składana jest Abonentowi oferta, odbierane są od niego zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja oświadczeń. Na podstawie rozmowy, przygotowywana jest  Umowa abonencka w trybie „na odległość”, jaka zostanie Abonentowi przedłożona do podpisu przez Kuriera/Instalatora; umowa zawiera informacje o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Abonenta na wydruku „umowy na odległość”.

Czy w przypadku zerwania umowy poniosę jakieś koszty?

Abonent ma prawo zrezygnować z usług w trakcie trwania promocji. Jednak Uczestnik, który rozwiąże umowę zawartą na zasadach promocji, utraci wszelkie korzyści wynikające z promocji i zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej określonej w regulaminie promocji pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej – w Promocji do dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej.

Czy w trakcie trwania promocji mogę przenieść usługi na inny adres?

Tak. Abonent może dokonać przeniesienia miejsca świadczenia usługi do innego lokalu niż wskazany w Umowie Abonenckiej zawartej w ramach promocji.

Czy w trakcie umowy promocyjnej będą obowiązywały mnie podwyżki?

Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika. W takim przypadku Operator doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. 
Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen przez Operatora, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi przyznanej Abonentowi, z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek zmiany przepisów prawa. 
Natomiast nie każda zmiana w Cenniku wiąże się ze zmianą opłat w przypadku trwającej promocji.

Czy wraz z końcem promocji wygaśnie też moja umowa?

Nie. Umowa z Multimedia Polska S.A. zawierana jest na czas nieoznaczony, a w ramach tej umowy Klient może korzystać z promocji, których czas trwania określony jest w regulaminie każdej promocji. 
Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia dla Usługi Telefonicznej i Internetowej oraz 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dla Usługi Telewizyjnej, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej. 

Gdzie mogę sprawdzić czy świadczycie usługi w mojej miejscowości?

Możliwości techniczne dostępne na danej lokalizacji można sprawdzić kontaktując się z infolinią sprzedażową pod nr 345 345 345 oraz na stronie internetowej w zakładce "Sprawdź dostępność usług".