W związku ze zmianą właściciela na Orange Polska S.A., spółka Multimedia Polska Energia sp. z o.o.
zmienia nazwę na Orange Energia sp. z o.o. Więcej szczegółów na www.orangeenergia.pl

Regulaminy i cenniki

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Ważne informacje prawne

Dostawcą usług kompleksowych obejmujących odpowiednio sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie jej dystrybucji oraz sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) i zapewnienie jego dystrybucji, jest Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/764/23211/W/DRE/2013/ŁG wydaną 30 grudnia 2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE), a ponadto koncesję na obrót paliwami gazowymi nr OPG/289/23211/W/DRG/2015/MŻ wydaną 15 maja 2015 r. przez Prezesa URE, ważne do dnia 31 grudnia 2030 r.

Oszczędź nawet 10 % - Porównano cenę gazu z Oferty Promocyjnej „Gaz na start” nr 015/16/GZ Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. z ceną gazu z Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 3 na okres do 30 czerwca 2016 r. Porównaniem objęto ceny gazu ziemnego wysokometonowego (grupy E) dla grup W-1.1, W-1.2, W-2.1, W-2.2, W-3.6, W-3.9 oraz W-4, bez opłaty abonamentowej oraz bez kosztów dystrybucji. Wymagany okres obowiązywania umowy wynosi 36 mies. Szczegóły oferty są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Multimedia oraz na www.multimedia.pl/gaz