Aktualności

Zmiany w cennikach migrowanych usługi Telefonii Stacjonarnej Multimedia Polska S.A. i Multimedia Wschód Sp. z o. o.

12.04.2019

Dotyczy Abonentów usługi telefonii stacjonarnej będących konsumentami w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, przejętych lub migrowanych  od  innych dostawców w drodze połączenia w trybie kodeksu spółek handlowych lub nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którzy nie zawarli dotychczas Aneksu do Umowy Abonenckiej przewidującego zmianę Planu Taryfowego posiadanego przed tą migracją lub przejęciem.   

Informujemy, że 15 maja 2019r. wejdą w życie zmiany w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadzające regulacje w zasadach rozliczania wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych. Ich konsekwencją będzie wprowadzenie regulowanych stawek za międzynarodowe połączenia głosowe inicjowane w krajowej sieci telefonii stacjonarnej na numery  stacjonarnych lub komórkowych sieci w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, które nie mogą przekraczać 0,19 EUR netto za minutę rozmowy, przy czym wspomniane modyfikacje  dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
W związku z powyższym zmianie ulegają postanowienia Cennika usługi telefonii stacjonarnej  Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. w zakresie połączeń międzynarodowych.
Wprowadzane zmiany polegają na zmianie stawki opłaty za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub/i sieci komórkowych do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, gdy dotychczasowa jej wielkość przekracza 1 zł brutto za minutę. Po zmianie, takie połączenie będzie naliczane zgodnie z najbliższą kwotowo stawką za odpowiednio połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych przewidzianą w Państwa dotychczasowym Cenniku pod warunkiem, że nie przekracza ona 1 zł za minutę. W razie braku takiej stawki, opłata za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii będzie wynosić 1 zł za minutę połączenia.     
Opisana zmiana dotyczy wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa. W odniesieniu do pozostałych Abonentów, cena połączenia międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych pozostaje zgodna z dotychczasową stawką w Państwa Cenniku.
Proponowane zmiany w Cenniku Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Wschód Sp. z o.o. będą obowiązywać od 15 maja 2019 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie usługi telefonii stacjonarnej łączących Państwa z Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Wschód Sp. z o.o. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, stąd w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.