Aktualności

Zmiany w Zasadach korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz w Polityce Uczciwego Korzystania obowiązujących w Multimedia Polska S.A.

30.11.2018

Gdynia, 30 listopada 2018 r. 
 

Zmiany w Zasadach korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz w Polityce Uczciwego Korzystania obowiązujących w Multimedia Polska S.A. Informujemy, że 1 stycznia 2019r. nastąpią zmiany w Zasadach korzystania z Limitu Transmisji Danych UE oraz w Polityce Uczciwego Korzystania będących integralną częścią Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE  Multimedia Polska S.A.
Limit Transmisji Danych UE to pakiet na transmisję danych realizowaną w roamingu w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Wielkość tego Limitu jest zależna m.in. od  maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych, która od 1 stycznia 2019r. będzie wynosić 4,5 EUR za GB, czyli będzie niższa w stosunku do dotychczasowej o 1,5 EUR za GB. W konsekwencji tej obniżki nastąpi podwyższenie limitów GB UE, obliczanych wg wzoru:
 
zmianycennik.PNG

Wykaz nowych limitów transmisji danych znajdziecie Państwo w Załączniku do niniejszej informacji.

Konsekwencją zmian maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych będzie także obniżka, z 0,03 zł do 0,02 zł za 1 MB, opłaty za transmisję danych po wykorzystaniu Limitu Transmisji Danych UE, a ponadto obniżka do kwoty 0,02 zł opłat dodatkowych za wysłaną wiadomość MMS, a ponadto za każdy MB transmisji danych. Przypominamy w tym miejscu, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.
Informujemy, że wszystkie opisane powyżej zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019r. W przypadku braku ich akceptacji przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której jesteście Państwo stroną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, do dnia wejścia w życie zmian. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a przy tym powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych. Obniżka maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych została bowiem przewidziana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. (Dz.U. UE L 147/1) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, dostawcy będzie zatem przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Załączniki:

POLITYKA UCZCIWEGO KORZYSTANIA dotyczy Abonentów Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Mulimedia Polska S.A.

ZASADY KORZYSTANIA Z LIMITU TRANSMISJI DANYCH UE W MULTIMEDIA POLSKA S.A.