Aktualności

Zmiany w Umowach Abonenckich, Regulaminach i Cennikach Usług

16.12.2016

Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/1 z 26 listopada 2015 r.),
 
zmianie ulegają postanowienia:
 

  1. Regulaminu świadczenia Usługi Multimedia mobilNET przez spółki z Grupy Multimedia Polska,
  2. Regulaminu świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE obowiązującego w Multimedia Polska S.A. oraz w Multimedia Polska-Południe S.A.,
  3. Cenników Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE obowiązujących w Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A.
Ponadto informujemy, że w związku z ustawą z dnia 23 września 2016 r.  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) nastąpi zmiana w Umowach Abonenckich o świadczenie Usługi Multimedia mobilNET przez Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. których jesteście Państwo stroną, a ponadto zmiana w Regulaminie świadczenia Usługi Multimedia mobilNET przez spółki z Grupy Multimedia Polska.
 
Zmienione Regulaminy i Cenniki będą obowiązywać od dnia 16 stycznia 2017 r.
 
Szczegółowy wykaz zmian znajdą Państwo w  Załącznikach.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a oraz art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonentom Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE lub Usługi Multimedia mobilNET Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. przysługuje prawo wypowiedzenia umowy abonenckiej o świadczenie ww. usług telekomunikacyjnych, z którego można skorzystać do dnia wejścia tych zmian w życie. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.
 
Należy pamiętać, że zmiana o której mowa powyżej, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.
 


Załącznik: