Aktualności

Zmiany w Regulaminach i Umowach Abonenckich

09.12.2016

IInformujemy, o zmianie Umów Abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. których jesteście Państwo stroną, a ponadto o  zmianie Regulaminów świadczenia usług obowiązujących w Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. w związku z koniecznością dostosowania ich postanowień do zmian wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r.  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) 
Zmienione Regulaminy i Umowy Abonenckie będą obowiązywać od dnia 10 stycznia 2017 r.

Szczegółowy wykaz zmian znajdą Państwo w  Załączniku.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a oraz art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonentom Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z którego można skorzystać do dnia wejścia tych zmian w życie. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

Należy pamiętać, że zmiana, o której mowa powyżej, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.


Załącznik: