Aktualności

Zmiany w Regulaminach i Cennikach stacjonarnego Internetu

30.12.2016

Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/1 z 26 listopada 2015 r.)
zmianie ulegają postanowienia:

1)    Regulaminu świadczenia Usługi Multimedia Internet obowiązującego w Multimedia Polska S.A. oraz w Multimedia Polska-Południe S.A.
2)    Regulaminu Usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Multimedia Polska – Południe S.A.  
3)    Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez Multimedia Polska – Południe S.A.  
4)    Cennika Usługi Multimedia Internet Multimedia Polska S.A. oraz Cennika Usług stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet Multimedia Polska-Południe S.A.

Zmienione Regulaminy i Cenniki będą obowiązywać od 30 stycznia 2017 r.

Szczegółowy wykaz zmian znajdą Państwo w  Załączniku.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 3a oraz art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonentom Usługi Multimedia Internet lub Usług stałego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet lub Usługi dostępu do Internetu lub Usługi Internetowej Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Polska-Południe S.A. przysługuje prawo wypowiedzenia umowy abonenckiej o świadczenie ww. usług telekomunikacyjnych, z którego można skorzystać do dnia wejścia tych zmian w życie, przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że proponowana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Załącznik: