Aktualności

Zmiany w Cennikach usług telefonii Multimedia Polska

09.11.2018

Gdynia, 9 listopada 2018 r. 

Szanowni Państwo, Abonenci usługi telefonicznej lub/i telefonii komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A.

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018.1954), dalej: PT, zmianie ulegają postanowienia Cennika Usługi Telefonicznej oraz Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A. w zakresie usług o podwyższonej opłacie. Poniżej prezentujemy wykaz proponowanych  zmian.

Proponowane zmiany w Cennikach będą obowiązywać od 12 grudnia 2018 r. W przypadku braku ich akceptacji, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umów Abonenckich o świadczenie w/w usług z Multimedia Polska S.A. z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot  przyznanej Abonentowi ulgi.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Infolinią Multimedia na numer 244 244 244  lub z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Wykaz proponowanych zmian:

1/ Cennik Usługi Telefonicznej:
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów 1)   bezpłatnie
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia  2)  bezpłatnie
Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za połączenie w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych  za całe połączenie 3) bezpłatnie
Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie.                    Dostępne progi: 0 zł; 35 zł; 100 zł; 200 zł brutto 4) bezpłatnie
 
1) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów - skutkuje brakiem możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń z takich numerów. Dotyczy również połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje blokad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1/ Całkowita blokada wszystkich połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70..., 207..., 208..., 118.... i 19... lub/i odbierania połączeń z takich numerów; 

2/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;

3/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 207..., 208... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;

4/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 118... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;

5/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 19.... lub/i odbierania połączeń z takich numerów;

6/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie zaczynające się od 70..., 207... i 208... lub/i odbierania połączeń z takich numerów.

Blokada usług o podwyższonej opłacie wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora, a jej realizacja następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie blokady usług o podwyższonej opłacie jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

2) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia w przedziale kwotowym od 1 zł do 8 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych za czas trwania połączenia.  Usługa umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za minutę połączenia i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70..., 207…., 208…, 118…, 19…. , których cena za minutę przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie  2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

3) Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów  – określenie maksymalnej ceny za połączenie w przedziale kwotowym od 1 zł do 35 zł brutto, w pełnych złotych. Dotyczy połączeń rozliczanych  za całe połączenie. Usługa umożliwia Abonentowi określenie maksymalnej ceny za połączenie  i nieodpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie rozpoczynające się od 70..., 207…., 208…, 118…, 19… , rozliczanych za całe połączenie, których cena przekracza cenę maksymalną wskazaną przez Abonenta, lub/i połączeń przychodzących z takich numerów. Wymagane złożenie zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora. Realizacja usługi następuje w terminie  2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie  jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnych w Cenniku Operatora.

4) Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie - określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego. W momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator zobowiązany jest do:

a) natychmiastowego poinformowania Abonenta tym fakcie za pomocą co najmniej trzech prób połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od momentu osiągnięcia progu kwotowego,

b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą one powodować obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

W razie, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Realizacja usługi wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora i następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. W razie osiągnięcia w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązującego Abonenta progu kwotowego, zlecenie podwyższenia progu kwotowego dla tego Okresu Rozliczeniowego jest realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty jego wpływu do Operatora. W pozostałych przypadkach, zmiana progu kwotowego (na niższy bądź na wyższy) następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego od wypływu zlecenia do Operatora,  pod warunkiem złożenia zamówienia na ww. usługę w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed pierwszym dniem nowego Okresu Rozliczeniowego.

Dla dostępu  ISDN blokada połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i połączeń przychodzących z takich numerów, w tym blokada poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie, a ponadto blokada usług o podwyższonej opłacie z określeniem maksymalnej ceny za połączenie albo za minutę połączenia oraz usługa progu kwotowego  dotyczą całego łącza ISDN.

Usuwa się usługę: Informacja o przekroczeniu limitu połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie – określenie progu kwotowego za Okres Rozliczeniowy. Dostępne progi: 35,00 zł, 100,00 zł, 200,00 zł brutto.

2/ Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE obejmujący Plany Taryfowe  multiAktywny Start i multiAktywny BIS:
Blokowanie usług o podwyższonej opłacie 1) bezpłatne
Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie 2) bezpłatne
 
  1. Blokowanie usług o podwyższonej opłacie – skutkuje brakiem możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń z takich numerów. Dotyczy również połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje blokad:
1/ Całkowita blokada wszystkich połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń przychodzących z takich numerów, w tym min. połączeń głosowych Premium, SMS Premium, MMS Premium, połączeń z numerami AUS wymienionymi w części 5.4 i innych usług o podwyższonej opłacie, o których mowa jest w części 5.5  Cennika; 

2/ Blokada wykonywania połączeń głosowych na numery Premium lub/i odbierania połączeń z takich numerów;

3/ Blokada wysyłania lub/i odbierania SMS Premium;

4/ Blokada wysyłania lub/i odbierania MMS Premium;

5/ Blokada wykonywania połączeń na numery AUS wymienione  w części 5.4 Cennika lub/i odbierania połączeń z numerów AUS zaliczonych do usług o podwyższonej opłacie;

6/ Blokada innych usług o podwyższonej opłacie określonych w części 5.5 Cennika - połączenia wychodzące lub/i ich odbieranie;

7/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena za jednostkę rozliczeniową usługi lub cena za połączenie (w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie) jest równa lub większa od:
a)  0,62 zł
b) 1,23 zł
c) 2,46 zł
d) 3,69 zł
e) 4,92 zł
f) 6,15 zł
g) 7,38 zł
h) 8,61 zł
i) 9,84 zł,
lub/i odbierania połączeń przychodzących z takich numerów. Dotyczy także połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
Blokada usług o podwyższonej opłacie wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora, a jej realizacja następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie blokady usług o podwyższonej opłacie jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnej w Cenniku Operatora.
 
2)           Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie - określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego. W momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o tym fakcie za pomocą wiadomości SMS,
b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą one powodować obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
Dostępne progi kwotowe: 0,00 zł; 35,00 zł; 100,00 zł; 200,00 zł. W razie, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Realizacja usługi wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora i następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. W razie osiągnięcia w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązującego Abonenta progu kwotowego, zlecenie podwyższenia progu kwotowego dla tego Okresu Rozliczeniowego jest realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty jego wpływu do Operatora. W pozostałych przypadkach, zmiana progu kwotowego (na niższy bądź na wyższy) następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego od wypływu zlecenia do Operatora.
 
3/ Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE obejmujący Plany Taryfowe  multiMOBILE Start, multiMOBILE BIS, multiOptymalny i multiOptymalny BIS:
Blokowanie usług o podwyższonej opłacie 1) bezpłatne
Próg kwotowy  dla usług o podwyższonej opłacie 2) bezpłatne
 
1) Blokowanie usług o podwyższonej opłacie – skutkuje brakiem możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń z takich numerów. Dotyczy również połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W ramach usługi Operator udostępnia następujące rodzaje blokad:

1/ Całkowita blokada wszystkich połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub/i odbierania połączeń przychodzących z takich numerów, w tym min. połączeń głosowych Premium, SMS Premium, MMS Premium, połączeń Zwrotny SMS, MMS, WAP Push Premium, o których mowa jest w części 5.4  Cennika,  połączeń z numerami AUS wymienionymi w części 5.5 i innych usług o podwyższonej opłacie, o których mowa jest w części 5.6  Cennika;

2/ Blokada wykonywania połączeń głosowych na numery Premium lub/i odbierania połączeń z takich numerów;

3/ Blokada wysyłania lub/i odbierania SMS Premium;

4/ Blokada wysyłania lub/i odbierania MMS Premium;

5/ Blokada wysyłania lub/i odbierania połączeń  Zwrotny SMS, MMS, WAP Push Premium, o których mowa w części 5.4 Cennika;

6/ Blokada wykonywania połączeń na  numery AUS wymienione  w części 5.5 Cennika lub/i odbierania połączeń z numerów AUS zaliczonych do usług o podwyższonej opłacie;

7/ Blokada innych usług o podwyższonej opłacie określonych w części 5.6 Cennika – połączenia wychodzące lub/i ich odbieranie;

8/ Blokada połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena za jednostkę rozliczeniową usługi lub cena za połączenie (w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie) jest równa lub większa od:
a)  0,62 zł
b) 1,23 zł
c) 2,46 zł
d) 3,69 zł
e) 4,92 zł
f) 6,15 zł
g) 7,38 zł
h) 8,61 zł
i) 9,84 zł,
lub/i odbierania połączeń przychodzących z takich numerów. Dotyczy także połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Blokada usług o podwyższonej opłacie wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora, a jej realizacja następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. Zamówienie blokady usług o podwyższonej opłacie jest realizowane z uwzględnieniem frakcji ruchu dostępnej w Cenniku Operatora.

2)           Próg kwotowy dla usług o podwyższonej opłacie - określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego Okresu Rozliczeniowego. W momencie osiągnięcia progu kwotowego Operator zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o tym fakcie za pomocą wiadomości SMS,
b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą one powodować obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
Dostępne progi kwotowe: 0,00 zł; 35,00 zł; 100,00 zł; 200,00 zł. W razie, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 zł dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Realizacja usługi wymaga złożenia zamówienia w Biurze Obsługi Klienta lub w Call Center Operatora i następuje w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Operatora. W razie osiągnięcia w danym Okresie Rozliczeniowym obowiązującego Abonenta progu kwotowego, zlecenie podwyższenia progu kwotowego dla tego Okresu Rozliczeniowego jest realizowane w terminie 2 dni roboczych od daty jego wpływu do Operatora. W pozostałych przypadkach, zmiana progu kwotowego (na niższy bądź na wyższy) następuje z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego od wypływu zlecenia do Operatora.