Aktualności

Zmiana w Polityce Uczciwego Korzystania – obniżenia wysokości średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE

20.12.2017

Informujemy, że 3 stycznia 2018r. nastąpi zmiana Polityki Uczciwego Korzystania (dalej: „Polityka”) będącej integralną częścią Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE  Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska-Południe S.A.
Wprowadzana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. obniżenia wysokości średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE (z 0,0108 EUR do 0,0091 EUR  za minutę połączenia) zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292  (Dziennik Urzędowy UE L331/39 z 14.12.2017 r.).
Konsekwencją  zmiany średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE jest obniżenie stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu regulowanym, z 0,05 zł brutto do 0,04 zł brutto. Przypominamy w tym miejscu, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.

Informujemy, że  zmiana Polityki wejdzie w życie 3 stycznia 2018 r. (podstawa prawna art. 61 ust. 51 zdanie drugie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2017.1907).
W przypadku braku akceptacji zmiany Polityki przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której jesteście Państwo stroną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, do dnia wejścia w życie zmiany. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany, dostawcy będzie zatem przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.
Informujemy, że 3 stycznia 2018r. nastąpi zmiana Polityki Uczciwego Korzystania (dalej: „Polityka”) będącej integralną częścią Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE  Multimedia Polska S.A. i Multimedia Polska-Południe S.A.
Wprowadzana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. obniżenia wysokości średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE (z 0,0108 EUR do 0,0091 EUR  za minutę połączenia) zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292  (Dziennik Urzędowy UE L331/39 z 14.12.2017 r.).
Konsekwencją  zmiany średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE jest obniżenie stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu regulowanym, z 0,05 zł brutto do 0,04 zł brutto. Przypominamy w tym miejscu, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.

Informujemy, że  zmiana Polityki wejdzie w życie 3 stycznia 2018 r. (podstawa prawna art. 61 ust. 51 zdanie drugie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2017.1907).
W przypadku braku akceptacji zmiany Polityki przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której jesteście Państwo stroną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, do dnia wejścia w życie zmiany. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany, dostawcy będzie zatem przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Załącznik:
Polityka uczciwego korzystania.pdf