Aktualności

Zmiana średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w roamingu regulowanym

20.12.2018

Gdynia, 20 grudnia 2018 r. 
 

Informujemy, że 3 stycznia 2019r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1979 z dnia 13 grudnia 2018r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2311  (Dziennik Urzędowy UE L317/10 z 14.12.2018 r.). Ich konsekwencją będzie obniżenie wysokości średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE z 0,0091 EUR do 0,0085 EUR  za minutę połączenia.

Zmiana średniej ważonej maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w UE nie spowoduje jednak zmiany wysokości stawki opłaty dodatkowej za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu regulowanym określonej w Polityce Uczciwego Korzystania obowiązującej w Multimedia Polska S.A. Przypominamy, że wynosi ona 0,04 zł brutto, a ponadto, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.

Informujemy, że  opisana powyżej zmiana wejdzie w życie 3 stycznia 2019 r. W przypadku braku jej akceptacji przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE z Multimedia Polska S.A. której jesteście Państwo stroną, a z tego prawa Abonent może skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany. Z uwagi na okoliczność, że proponowana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany, dostawcy będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Polityka Uczciwego Korzystania (PDF)