Aktualności

Nowe usługi w Multimedia Polska S.A.

30.03.2018

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. dostępne będą w sprzedaży nowe prędkości dla usługi Internetu stacjonarnego w technologii światłowodowej:
 
-  Biznes Internet 250 Mb+
-  Biznes Internet 500 Mb+
 
Ponadto,  od 1 kwietnia 2018 r. dostępne będą w sprzedaży nowe usługi dodatkowe do Usługi Multimedia Internet:
 
- Gwarancja SLA
 
- Emil – Bezpieczny Internet
 
- HBO Go Net.
 
 
Gwarancja  SLA to usługa, dzięki której zapewniamy Abonentom usunięcie zgłoszonej Awarii do 9 godzin od chwili formalnego zgłoszenia. Jeżeli usługi nie uda się przywrócić, to Abonent nabywa prawo do rekompensaty w wysokości 15 % opłaty za Abonament za Pakiet Internet objęty Gwarancją SLA, którego dotyczy Awaria, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Awarii ponad Czas Naprawy. Usługa jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną posiadającym zawartą z Operatorem Umowę Abonencką na świadczenie Usługi Multimedia Internet.
 
Emil Bezpieczny Internet to usługa zabezpieczająca urządzenia i łącze internetowe Abonenta. Oprócz panelu antywirusowego zawiera w sobie funkcjonalności chroniące pocztę elektroniczną, blokujące możliwość szpiegowania w sieci itp. Dostępne są pakiety chroniące od 3 do 10 urządzeń stacjonarnych i mobilnych.
 
HBO GO Net  to dostęp do serwisu HBO GO bez konieczności posiadania usługi telewizyjnej. W serwisie znajdują się filmy i seriale produkcji HBO.
 
Zmiany w Cenniku Usługi Multimedia Internet Multimedia Polska S.A. polegające na wprowadzeniu nowych pakietów i usług dodatkowych wejdą w życie z dniem 1 maja 2018 r.
 
W przypadku braku akceptacji tych zmian, Abonenci Usługi Multimedia Internet mają prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o jej świadczenie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego składając oświadczenie w formie pisemnej, a z tego prawa mogą skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych  zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia rodzić będzie dla Państwa obowiązek zwrotu ulgi w opłatach przyznanej przez Operatora.

Załącznik:
Cennik Biznes Internet-plus MMP