Aktualności

Nowe Pakiety Internetu Mobilnego

28.09.2018

Informujemy, że od dnia 1 października 2018 r. dostępne będą w sprzedaży dwa nowe Pakiety: Internet Mobilny 100GB LTE+NOC oraz Internet Mobilny Max 100GB LTE+NOC dla Usługi Internet Mobilny Multimedia Polska S.A. z Limitem Danych wynoszącym 100GB (w ramach Abonamentu za dany Pakiet). W ramach nowego Pakietu, dane odebrane i wysłane w godzinach od 01:00 do 08:00 nie pomniejszają przyznanego Limitu Danych 100GB, aż do momentu wykorzystania 200GB dodatkowego tranfseru zrealizowanego w godzinach od 01:00 do 08:00 w danym Okresie Rozliczeniowym.
 
Niewykorzystany Limit Danych 100GB nie przechodzi na kolejny Okres Rozliczeniowy.  Od przekroczenia Limitu Danych 100GB do chwili jego odnowienia (rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego), szybkość transferu nie przekracza 32kbit/s.
 
Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych Pakietów wejdą w życie z dniem 1 listopada 2018 r.
 
W związku z wprowadzanymi zmianami informujemy, że w razie braku ich akceptacji, Abonenci Usługi Internet Mobilny Multimedia Polska S.A. mają prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej łączącej ich z Operatorem, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego składając oświadczenie w formie pisemnej, a z tego prawa mogą skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych  zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie jednak rodzić po stronie Abonenta obowiązek zwrotu przyznanej jemu ulgi w opłatach.
 
Załącznik:
Cennik Usługi Internet Mobilny Multimedia Polska S.A.