Nota informacyjna

10.08.2018

Gdynia, 10 sierpnia 2018 r. 
 
Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z późn. zm.) skutkującą zniesieniem stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE), zmianie ulegają postanowienia Regulaminów świadczenia usług obowiązujących w Multimedia Polska S.A. i Multimedia Wschód Sp. z o.o.
 
Zmiana polega na wykreśleniu z w/w Regulaminów postanowienia przewidującego możliwość zakończenia sporu cywilnoprawnego między Abonentem będącym konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, a Operatorem - przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE.
 
Zmienione Regulaminy będą obowiązywać od 12 września 2018 r.
 
Informujemy, że w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonentom Multimedia Polska S.A. lub Multimedia Wschód Sp. z o.o. przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z którego można skorzystać do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, przy czym wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. Należy pamiętać, że proponowana zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa co oznacza, że w razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.
 
Regulaminy obowiązujące od dnia 12.09.2018 dostępne są w strefie klienta