Aktualności

Zmiana w Cennikach Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE oraz wdrożenie Polityki Uczciwego Korzystania i Limitów Transmisji Danych w UE.

22.08.2017

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu do stosowania Polityki Uczciwego Korzystania (dalej: Polityka). Jej celem jest zapobieganie niewłaściwemu lub niestandardowemu korzystaniu z detalicznych usług roamingu regulowanego w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Zasady Polityki zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie, który będzie stanowić integralną część Cennika Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Polska S.A. oraz Multimedia Polska-Południe S.A. (dalej: Cennik).

Jednocześnie informujemy, że wraz z Polityką, wejdą w życie zmiany polegające na wprowadzeniu do stosowania Zasad korzystania z Limitu Transmisji Danych UE (dalej: Zasady). Limit Transmisji Danych UE to pakiet na transmisję danych realizowaną w roamingu w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Wielkość tego Limitu jest zależna od wysokości abonamentu uiszczanego przez Abonenta za Usługę Telefonii Komórkowej multiMOBILE. Po wykorzystaniu Limitu Transmisji Danych UE naliczana będzie opłata w wysokości 0,04 zł brutto za 1MB. Szczegółowe zasady korzystania z tego Limitu zostały szczegółowo opisane w dokumencie, który stanie się  integralną częścią Cennika.

Pełna treść Polityki oraz Zasad dostępna jest poniżej w postaci załączonych linków oraz jest dostępna w sekcji Strefa Klienta na www.multimedia.pl

Ponadto, uprzejmie informujemy o zmianach w części 3 Cennika.

Pierwsza z nich oznacza, że Abonenci Telefonii Komórkowej multiMOBILE posiadający jedną, czy większą liczbę Usług Dodatkowych takich jak Wybrany numer, Odnawialne pakiety minut, Odnawialne pakiety transmisji danych, Odnawialne pakiety transmisji danych „Bezpieczny Internet”, Jednorazowe pakiety transmisji danych, Zasilenia „Bezpieczny Internet”, Odnawialne pakiety wiadomości, będą mogli z nich korzystać także w ramach roamingu regulowanego w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Lichtensteinie, Monako, Watykanie i San Marino, na tych samych zasadach jak ma to miejsce w czasie korzystania z tych usług na terenie Polski.

Pragniemy zapewnić, że ten docelowy sposób rozliczeń za świadczone Państwu usługi dodatkowe ma już swoje odzwierciedlenie w rozliczeniach za usługi wykonywane w roamingu regulowanym od 15 czerwca 2017 r. Tym samym, opisana powyżej zmiana w części 3 Cennika ma na celu doprowadzenie do jego zgodności ze stanem faktycznym.

Ostatnia ze zmian w części 3 Cennika przewiduje rozszerzenie stosowania posiadanego przez Abonenta limitowanego lub nielimitowanego pakietu minut lub Limitu wydatków do rozliczeń za połączenia ze skrytką Poczty Głosowej wykonane w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinie, Monako, Watykanie i San Marino.  

Informujemy, że wszystkie opisane powyżej zmiany wejdą w życie 23 września 2017r. W przypadku braku ich akceptacji przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której jesteście Państwo stroną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, do dnia wejścia w życie zmian. Wyjaśniamy, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. (Dz.U. UE L 172/12) zmienionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. UE L 310/2015) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, dostawcy będzie zatem przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Załączniki:
Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE MMP S.A. obowiązujący od 23.09.2017 (.pdf)
Cennik Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE MMP - Południe S.A.obowiązujący od 23.09.2017 (.pdf)
Polityka uczciwego korzystania (.pdf)
Zasady korzystania z Limitu Transmisji Danych UE (.pdf)