Aktualności

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska*, dalej Multimedia Polska


W Biurach Obsługi Klienta Multimedia Polska zapewnia się obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w:

1. Komputer z ekranem, który można obrócić w stronę osoby niesłyszącej lub niemówiącej lub osoby słabowidzącej, co umożliwia bądź ułatwia komunikację, w szczególności umożliwia osobie niepełnosprawnej zapoznanie się z warunkami świadczenia usługi telefonicznej (stacjonarnej i ruchomej),

2. Komputer z zainstalowaną kamerą dostępny do uruchomienia na żądanie użytkownika końcowego, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką (chrome, firefox) umożliwiający komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchoniemych Oddział Mazowiecki, w godzinach 8-17, od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem różnic wynikających z godzin pracy poszczególnych Biur Obsługi Klienta Multimedia Polska. Godziny pracy Biur Obsługi Klienta dostępne w dziale Odwiedź nas.

Na drzwiach wejściowych do ww. jednostek umieszcza się znaki:

określające rodzaj udogodnień oferowanych użytkownikom końcowym.

Znacząca liczba Biur Obsługi Klienta Multimedia Polska, oddanych do dyspozycji naszych klientów przed wejściem w życie Rozporządzenia, jest dostępna dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu. Oznaczone są one znakiem:

Multimedia Polska udostępnia:

1. Informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

2. Ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy usług telefonicznych (stacjonarnej i ruchomej)

w Biurach Obsługi Klienta - na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz na stronie www.multimedia.pl - w postaci elektronicznej w formacie tekstowym.

Multimedia Polska oferuje również pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia końcowego do usługi telefonicznej lub jej uruchomienia w Biurach Obsługi Klienta oraz pod numerem telefonu 244 244 244. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej Multimedia Polska udostępnia, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy usług telefonicznych (stacjonarnej i ruchomej) w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki albo w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej Abonentem usługi telefonicznej (stacjonarnej lub ruchomej) Multimedia Polska, udostępnia:

1. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług,

2. Szczegółowy wykaz wykonanych usług

sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki bądź w formacie tekstowym - wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od zgłoszenia tego żądania, Multimedia Polska przekazuje Abonentowi informacje o oferowanych przez nią udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej przy użyciu dużej czcionki lub w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego. Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464).

*dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych z Grupy Kapitałowej Multimedia Polska to podmioty z grupy kapitałowej Multimedia Polska S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.Nr 50.331 z późn. zm.) świadczący publicznie dostępne usługi telefoniczne, tj. Multimedia Polska S.A., Multimedia Polska-Południe S.A. oraz Multimedia Polska BBI S.A.